Algemene voorwaarden voor consumenten

Voor consumenten gelden de Algemene voorwaarden van Thuiswinkel.org
Download deze Algemene Voorwaarden (PDF)


Algemene voorwaarden zakelijke klanten

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van zowel New-Concept.nl als van
Bureaustoel.nl (hierna: New-Concept). Indien van toepassing, wordt onder de handelsnaam New-Concept tevens Bureaustoel.nl bedoeld. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op alle met New-Concept gesloten overeenkomsten die betrekking hebben op zakelijke klanten die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf.Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Dienst(en): door New-Concept geleverde diensten, zoals inrichtingsvoorstellen en after-sales service.
  • Klant: de klant die handelend in uitoefening van beroep of bedrijf een overeenkomst aangaat met New-Concept.nl en/of zich geregistreerd heeft op de site.
  • Product(en): de door New-Concept aangeboden of geleverde kantoormeubelen en/of andere zaken.
  • Klant: de (potentiële) afnemer van de Producten en/of Diensten van Bureaustoel.nl die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
  • New-Concept.nl: gevestigd te `s-Hertogenbosch en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 51910160.
  • Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.
  • Website: de website van New-Concept.nl, te raadplegen via https://www.new-concept.nl inclusief alle bijbehorende (sub)domeinen, te weten https://www.bureaustoel.nl.Artikel 2 Aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van New-Concept zijn vrijblijvend. Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen door de Klant zijn onherroepelijk.

2.2 Een overeenkomst tussen New-Concept en de Klant komt tot stand nadat de Klant alle door New-Concept gevraagde gegevens heeft verstrekt en New-Concept de opdracht heeft bevestigd aan het door de Klant opgegeven e-mail adres.

2.3 Onjuistheden in de orderbevestiging van New-Concept dienen binnen 2 dagen na de datum van de orderbevestiging per e-mail aan New-Concept te worden bericht, bij gebreke waarvan de orderbevestiging geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven en de Klant daaraan gebonden is.

2.4 Indien een order door Klant eenmaal is geplaatst en daarbij de opdracht is bevestigd, dan kan de order door Klant niet meer geannuleerd worden. Na het plaatsen van de order wordt de bestelling door New-Concept verwerkt en vindt levering automatisch plaats. De toepasselijkheid van artikel 227b lid 1 en 227c van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.Artikel 3 Informatie en conformiteit

3.1 Opgaven van New-Concept betreffende kleuren, afmetingen en andere eigenschappen gelden bij benadering en zijn vrijblijvend.

3.2 Afbeeldingen, beschrijvingen, catalogi, reclamemateriaal, aanbiedingen en de op de website(s) van New-Concept opgenomen informatie, in welke vorm dan ook, binden New-Concept niet. De overeenkomst tussen New-Concept en Klant komt pas op het in artikel 2.2 genoemde moment tot stand.Artikel 4 Intellectuele eigendom

4.1 De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website(s) van New-Concept, de vormgeving daarvan en de op de website(s) van New-Concept opgenomen beschrijvingen, afbeeldingen, foto’s, videoclips en andere informatie, in welke vorm dan ook, komen toe aan of zijn in licentie verkregen door New-Concept of een aan New-Concept gelieerde onderneming en mogen zonder toestemming van New-Concept niet worden gebruikt.Artikel 5 Prijzen

5.1 De door de Klant verschuldigde (koop)prijs en bijkomende kosten voor vervoer, btw, (garantie)verzekering en eventuele andere kosten of toeslagen, worden duidelijk in de orderbevestiging en factuur van New-Concept vermeld. Klant is gebonden aan de prijzen en kosten zoals opgenomen in de orderbevestiging en op de factuur.

5.2 De op de website van New-Concept vermelde prijzen zijn vrijblijvend en gelden onder voorbehoud van wijzigingen.Artikel 6 Levertijd

6.1 Opgegeven levertijden gaan in zodra New-Concept de door de Klant verstrekte opdracht heeft ontvangen. Levertijden zijn niet te beschouwen als fatale termijnen. Overschrijding van levertijd verplicht New-Concept niet tot schadevergoeding en geeft de Klant niet het recht zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet na te komen, op te schorten, of de overeenkomst te ontbinden.Artikel 7 Levering van producten

7.1 De Producten worden geleverd op het adres dat in de orderbevestiging is vermeld. De Klant is verplicht om de Producten meteen na aankomst op de plaats van bestemming in ontvangst te nemen. Op het moment van aflevering gaat het risico over op de Klant.

7.2 Indien de Klant de Producten niet in ontvangst neemt dan wel deze niet komt/laat afhalen, worden deze zolang New-Concept dat wenselijk acht, maar uiterlijk vier weken, voor rekening en risico van de Klant opgeslagen. New-Concept heeft in dit geval te allen tijde de bevoegdheid om hetzij nakoming van de overeenkomst te vorderen, hetzij de overeenkomst (buitengerechtelijk) te ontbinden zonder dat daar een ingebrekestelling voor nodig is, een en ander onverminderd haar rechten op vergoeding van de geleden schade en de gederfde winst, de kosten van de opslag daaronder begrepen.

7.3 New-Concept is niet verplicht om een verzoek van de Klant tot her- of nabezorgen te honoreren. Gaat New-Concept daartoe toch over, dan zijn de daaraan verbonden kosten voor rekening van de Klant.

7.4 New-Concept is bevoegd een overeenkomst in gedeelten uit te voeren en betaling te vorderen van dat gedeelte van de overeenkomst dat is uitgevoerd. New-Concept zal Klant hierover tijdig informeren.Artikel 8 Overmacht

8.1 Indien New-Concept door overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De Klant heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente. Daarnaast kan Klant de overeenkomst niet ontbinden indien er sprake is van overmacht.

8.2 Onder overmacht wordt mede, maar uitdrukkelijk niet beperkt tot, verstaan: brand, wateroverlast, ongeval of ziekte van personeel, bedrijfsstoring, stagnatie in het vervoer, door New-Concept onvoorziene problemen bij levering of transport en de niet tijdige levering van Producten of Diensten door derden die door New-Concept zijn ingeschakeld.

8.3 Indien New-Concept bij het intreden van de overmachtsituatie al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het al geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.Artikel 9 Garantie en reclame

9.1 De door New-Concept verkochte en geleverde Producten zullen beantwoorden aan de overeenkomst onder de voorwaarde dat enige (verhaals)rechten van Klant jegens New-Concept in het kader van niet-conforme Producten beperkt zullen zijn tot hetgeen aan Klant onder de toepasselijke fabrieksgarantie wordt toegekend. Artikel 17 t/m 23 van Burgerlijk Wetboek 7 zijn niet van toepassing op de overeenkomst.

9.2 De garantie geldt gedurende de periode van de voor het Product geldende fabrieksgarantie en uitsluitend op vertoon van de originele factuur van New-Concept.

9.3 Buiten de fabrieksgarantie vallen in ieder geval gebreken die optreden in of (mede) (1) het gevolg zijn van normale slijtage, (2) het niet in acht nemen van de voorschriften uit de handleiding, (3) onoordeelkundig gebruik, reparatie- of andere werkzaamheden door derden of door de Klant zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van New-Concept. Voor (schade als gevolg van) deze gebreken is New-Concept niet aansprakelijk.

9.4 De Klant dient de geleverde Producten en Diensten direct na ontvangst nauwkeurig te controleren. Een eventuele reclame met betrekking tot de hoeveelheid geleverde Producten en transportschade dient bij aflevering op de vrachtbrief dan wel afleverbon te worden aangetekend, bij gebreke waarvan de vrachtbrief dan wel afleverbon dwingend bewijs tegen de Klant opleveren van het feit dat de juiste hoeveelheid producten zijn ontvangen en dat deze Producten vrij van transportschade zijn ontvangen.

9.5 De Klant dient eventuele klachten over de Producten of Diensten binnen 8 dagen na ontdekking bij New-Concept in te dienen. Het niet-tijdig reclameren leidt tot het verlies van rechten op herstel, ontbinding en/of (schade)vergoeding.

9.6 Indien de Klant reclameert is hij verplicht New-Concept de gelegenheid te bieden om een inspectie uit te voeren om de tekortkoming vast te stellen. De Klant is verplicht om de Producten waarover is gereclameerd ter beschikking van New-Concept te houden, op straffe van verval van ieder recht op reclame en/of vervanging.

9.7 Retourzending aan New-Concept van verkochte Producten, om welke reden dan ook, kan slechts plaatsvinden na voorafgaande goedkeuring van New-Concept per e-mail, met opgave van het door New-Concept toegekende retournummer en uitsluitend op basis van een retouraanvraag in overeenstemming met de op de website van New-Concept beschreven retourprocedure. Bij een retouraanvraag dient de Klant alle in de retourprocedure beschreven gegevens te verstrekken. New-Concept behoudt zich het recht voor om retouraanvragen niet te honoreren. Verzending of transport en alle daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van de Klant. De Producten blijven te allen tijde voor risico van de Klant. New-Concept zal de door haar goedgekeurde transport- of verzendkosten vergoeden indien komt vast te staan dat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming van New-Concept.

9.8 De Klant dient eventuele onjuistheden in facturen van New-Concept binnen 7 dagen na de factuurdatum per e-mail aan New-Concept mede te delen, bij gebreke waarvan de Klant geacht wordt de factuur te hebben goedgekeurd.

9.9 Reclamaties schorten de betalingsverplichtingen van de Klant niet op.

9.10 Na constatering van een tekortkoming in een Product is de Klant verplicht om al datgene te doen dat schade voorkomt of beperkt, eventuele onmiddellijke staking van gebruik en verhandeling daaronder uitdrukkelijk begrepen.Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 Buiten het bepaalde in artikel 9 sluit New-Concept alle aansprakelijkheid voor enige schade uit, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van New-Concept.

10.2 New-Concept is nimmer aansprakelijk voor persoons- en zaakschade, immateriële schade, gevolgschade (gederfde inkomsten, stagnatieschade e.d.) en andere indirecte schade, ontstaan door welke oorzaak ook.

10.3 Alle op de website(s) van New-Concept gegeven adviezen of gedane mededelingen en opgaven over onder meer de eigenschappen van door New-Concept te leveren Producten of Diensten zijn geheel vrijblijvend en worden zonder enige garantie gegeven. Voor enige directe of indirecte schade voortvloeiende uit informatieverstrekking en/of advisering is New-Concept niet aansprakelijk.

10.4 In alle gevallen waarin New-Concept gehouden is tot betaling van enige schadevergoeding, zal deze nooit hoger zijn dan de factuurwaarde (exclusief btw) van de geleverde Producten of Diensten in verband waarmee schade is veroorzaakt. Indien de schade gedekt is door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van New-Concept, zal de schadevergoeding bovendien nooit hoger zijn dan het bedrag dat in het betreffende geval daadwerkelijk door de verzekeraar wordt uitgekeerd.

10.5 Iedere vordering op New-Concept, tenzij deze door New-Concept is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

11.1 New-Concept behoudt zich de eigendom van de geleverde en de te leveren Producten voor, totdat al haar vorderingen ter zake van geleverde en te leveren Producten en Diensten geheel door de Klant zijn voldaan, waaronder begrepen de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van een of meer overeenkomsten.

11.2 Indien de Klant in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, is New-Concept gerechtigd de haar toebehorende Producten op kosten van de Klant te (laten) terughalen van de plaats waar zij zich bevinden.

11.3 Het is Klant nimmer toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten op enige wijze te bezwaren of aan derden in gebruik te geven.

11.4 Indien derden aankondigen een beslag te leggen of een beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten zal Klant New-Concept hier onverwijld van op de hoogte brengen. Daarnaast is Klant verplicht de beslag leggende derde te informeren over het eigendomsvoorbehoud van New-Concept.

11.5 Klant is verplicht de Producten vallend onder het eigendomsvoorbehoud duidelijk herkenbaar te verplaatsen en op te slaan.

11.6 Klant is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten te verzekeren tegen beschadiging, vernietiging of diefstal. Op verzoek van New-Concept dient Klant de desbetreffende verzekeringspolis te overleggen.

11.7 Indien New-Concept zich beroept op haar eigendomsrecht is Klant verplicht New-Concept, of door New-Concept aangewezen derden, toegang te geven tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten.

11.8 Indien Klant in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel beslag op vermogensbestanddelen van Klant wordt gelegd is Klant verplicht New-Concept onmiddellijk daarvan op de hoogte te stellen.Artikel 12 Betaling

12.1 Betaling van de Producten dient plaats te vinden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op de bankrekening van New-Concept.

12.2 Indien geen tijdige betaling wordt ontvangen, is de Klant, direct na afloop van de betalingstermijn, zonder verdere ingebrekestelling over het factuurbedrag een rentevergoeding verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente, gerekend vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling.

12.3 Alle aan de invordering verbonden kosten zijn voor rekening van de Klant. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het te innen bedrag met een minimum van EUR 40,-.

12.4 De Klant doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen.

12.5 Door de Klant gedane betalingen komen eerst in mindering op de verschuldigde kosten, vervolgens in mindering op de verschuldigde rente en daarna in mindering op de vorderingen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Klant dat de betaling betrekking heeft op een andere vordering.

12.6 De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Klant in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel beslag op vermogensbestanddelen van Klant wordt gelegd, Klant overlijdt en/of indien Klant in liquidatie treedt of wordt ontbonden.Artikel 13 Privacy en veiligheid

13.1 New-Concept respecteert de privacy van de Klant. New-Concept zal de persoonsgegevens van de Klant verwerken in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en de op de website van New-Concept gepubliceerde privacyverklaring.Artikel 14 Slotbepalingen

14.1 De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze Voorwaarden of van overeenkomsten waarop deze Voorwaarden toepasselijk zijn, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. New-Concept en de Klant zijn gehouden bepalingen die nietig zijn of vernietigd zijn te vervangen door wel geldige bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de nietige of vernietigde bepaling.

14.2 De plaats van uitvoering van de overeenkomst wordt geacht te zijn de plaats waar New-Concept is gevestigd.

14.3 Op alle overeenkomsten die door New-Concept worden gesloten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.4 Alle geschillen tussen New-Concept en de Klant zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar New-Concept gevestigd is.

01 januari 2021