Algemene voorwaarden www.bureaustoel.nl

Algemene voorwaarden voor consumenten

Voor consumenten gelden de Algemene voorwaarden van Thuiswinkel.org
Download deze Algemene Voorwaarden (PDF)Algemene voorwaarden zakelijke klanten

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Bureaustoel.nl en op alle met Bureaustoel.nl gesloten overeenkomsten die betrekking hebben op zakelijke Klanten die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf.Artikel 1 Toepasselijkheid

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Bureaustoel.nl: Onderdeel van NEW-CONCEPT, gevestigd te `s-Hertogenbosch en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 51910160;
  • Product of Producten: de door Bureaustoel.nl aangeboden of geleverde (kantoor)stoelen en/of andere zaken;
  • Dienst of Diensten: door Bureaustoel.nl geleverde diensten, zoals after sales service;
  • Klant: de (potentiële) afnemer van de Producten en/of Diensten van Bureaustoel.nl die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
  • Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.Artikel 2 Aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Bureaustoel.nl zijn vrijblijvend. Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen door de Klant zijn onherroepelijk.

2.2 Een overeenkomst tussen Bureaustoel.nl en de Klant komt tot stand nadat de Klant alle door Bureaustoel.nl gevraagde gegevens heeft verstrekt en Bureaustoel.nl de opdracht heeft bevestigd aan het door de Klant opgegeven e-mail adres.

2.3 Onjuistheden in de orderbevestiging van Bureaustoel.nl dienen binnen 24 uur na de datum van de orderbevestiging per e-mail aan Bureaustoel.nl te worden bericht, bij gebreke waarvan de orderbevestiging geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven en de Klant daaraan gebonden is.Artikel 3 Informatie en conformiteit

3.1 Opgaven van Bureaustoel.nl betreffende kleuren, afmetingen en andere eigenschappen gelden bij benadering en zijn vrijblijvend.

3.2 Afbeeldingen, beschrijvingen, catalogi, reclamemateriaal, aanbiedingen en de op de website(s) van Bureaustoel.nl opgenomen informatie, in welke vorm dan ook, binden Bureaustoel.nl niet. De overeenkomst tussen Bureaustoel.nl en Klant komt pas op het in artikel 2.2 genoemde moment tot stand.Artikel 4 Intellectuele eigendom

4.1 De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website(s) van Bureaustoel.nl, de vormgeving daarvan en de op de website(s) van Bureaustoel.nl opgenomen beschrijvingen, afbeeldingen, foto’s, videoclips en andere informatie, in welke vorm dan ook, komen toe aan of zijn in licentie verkregen door Bureaustoel.nl of een aan Bureaustoel.nl gelieerde onderneming en mogen zonder toestemming van Bureaustoel.nl niet worden gebruikt.Artikel 5 Prijzen

5.1 De door de Klant verschuldigde (koop)prijs en bijkomende kosten voor vervoer,  btw, (garantie)verzekering en eventuele andere kosten of toeslagen, worden duidelijk in de orderbevestiging en factuur van Bureaustoel.nl vermeld. Klant is gebonden aan de prijzen en kosten zoals opgenomen in de orderbevestiging.

5.2 De op de website van Bureaustoel.nl vermelde prijzen zijn vrijblijvend en gelden onder voorbehoud van wijzigingen.Artikel 6 Levertijd

6.1 Opgegeven levertijden gaan in zodra Bureaustoel.nl de door de Klant verstrekte opdracht heeft ontvangen. Levertijden zijn niet te beschouwen als fatale termijnen. Overschrijding van levertijd verplicht Bureaustoel.nl niet tot schadevergoeding en geeft de Klant niet het recht zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet na te komen, op te schorten, of de overeenkomst te ontbinden.Artikel 7 Levering van producten

7.1 De Producten worden geleverd op het adres dat in de orderbevestiging is vermeld. De Klant is verplicht om de Producten meteen na aankomst op de plaats van bestemming in ontvangst te nemen. Op het moment van aflevering gaat het risico over op de Klant.

7.2 Indien de Klant de Producten niet in ontvangst neemt dan wel deze niet komt/laat afhalen, worden deze zolang Bureaustoel.nl dat wenselijk acht, maar uiterlijk vier weken, voor rekening en risico van de Klant opgeslagen. Bureaustoel.nl heeft in dit geval te allen tijde de bevoegdheid om hetzij nakoming van de overeenkomst te vorderen, hetzij de overeenkomst (buitengerechtelijk) te ontbinden zonder dat daar een ingebrekestelling voor nodig is, een en ander onverminderd haar rechten op vergoeding van de geleden schade en de gederfde winst, de kosten van de opslag daaronder begrepen.

7.3 Bureaustoel.nl is niet verplicht om een verzoek van de Klant tot her- of nabezorgen te honoreren. Gaat Bureaustoel.nl daartoe toch over, dan zijn de daaraan verbonden kosten voor rekening van de Klant.

7.4 Bureaustoel.nl is bevoegd een overeenkomst in gedeelten uit te voeren en betaling te vorderen van dat gedeelte van de overeenkomst dat is uitgevoerd. Bureaustoel.nl zal Klant hierover tijdig informeren.Artikel 8 Overmacht

8.1 Indien Bureaustoel.nl door overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De Klant heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente. Daarnaast kan Klant de overeenkomst niet ontbinden indien er sprake is van overmacht.

8.2 Onder overmacht wordt mede, maar uitdrukkelijk niet beperkt tot, verstaan: brand, wateroverlast, ongeval of ziekte van personeel, bedrijfsstoring, stagnatie in het vervoer, door Bureaustoel.nl onvoorziene problemen bij levering of transport en de niet tijdige levering van Producten of Diensten door derden die door Bureaustoel.nl zijn ingeschakeld.

8.3 Indien Bureaustoel.nl bij het intreden van de overmachtsituatie al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het al geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.Artikel 9 Garantie en reclame

9.1 Bureaustoel.nl staat in voor de deugdelijkheid van de geleverde Producten en Diensten in overeenstemming met wat de Klant op grond van de overeenkomst redelijkerwijze mag verwachten en in overeenstemming met de voorwaarden van de bij het Product behorende fabrieksgarantie.

9.2 De garantie geldt gedurende de periode van de voor het Product geldende fabrieksgarantie en uitsluitend op vertoon van de originele factuur van Bureaustoel.nl.

9.3 Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken die optreden in of (mede) het gevolg zijn van normale slijtage, het niet in acht nemen van de voorschriften uit de handleiding, onoordeelkundig gebruik, reparatie- of andere werkzaamheden door derden of door de Klant zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bureaustoel.nl. Voor (schade als gevolg van) deze gebreken is Bureaustoel.nl niet aansprakelijk.

9.4 De Klant dient de geleverde Producten en Diensten direct na ontvangst nauwkeurig te controleren. Een eventuele reclame met betrekking tot de hoeveelheid geleverde Producten en transportschade dient bij aflevering op de vrachtbrief dan wel afleverbon te worden aangetekend, bij gebreke waarvan de vrachtbrief dan wel afleverbon dwingend bewijs tegen de Klant opleveren van het feit dat de juiste hoeveelheid producten zijn ontvangen en dat deze Producten vrij van transportschade zijn ontvangen.

9.5 De Klant dient eventuele klachten over de Producten of Diensten binnen 8 dagen na ontdekking bij Bureaustoel.nl in te dienen. Het niet-tijdig reclameren leidt tot het verlies van rechten op herstel, ontbinding en/of (schade)vergoeding.

9.6 Indien de Klant reclameert is hij verplicht Bureaustoel.nl de gelegenheid te bieden om een inspectie uit te voeren om de tekortkoming vast te stellen. De Klant is verplicht om de Producten waarover is gereclameerd ter beschikking van Bureaustoel.nl te houden, op straffe van verval van ieder recht op reclame en/of vervanging.

9.7 Retourzending aan Bureaustoel.nl van verkochte Producten, om welke reden dan ook, kan slechts plaatsvinden na voorafgaande goedkeuring van Bureaustoel.nl per e-mail, met opgave van het door Bureaustoel.nl toegekende retournummer en uitsluitend op basis van een retouraanvraag in overeenstemming met de op de website van Bureaustoel.nl beschreven retourprocedure. Bij een retouraanvraag dient de Klant alle in de retourprocedure beschreven gegevens te verstrekken. Bureaustoel.nl behoudt zich het recht voor om retouraanvragen niet te honoreren. Verzending of transport en alle daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van de Klant. De Producten blijven te allen tijde voor risico van de Klant. Bureaustoel.nl zal de door haar goedgekeurde transport- of verzendkosten vergoeden indien komt vast te staan dat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming van Bureaustoel.nl.

9.8 De Klant dient eventuele onjuistheden in facturen van Bureaustoel.nl binnen 7 dagen na de factuurdatum per e-mail aan Bureaustoel.nl mede te delen, bij gebreke waarvan de Klant geacht wordt de factuur te hebben goedgekeurd.

9.9 Reclamaties schorten de betalingsverplichtingen van de Klant niet op.

9.10 Na constatering van een tekortkoming in een Product is de Klant verplicht om al datgene te doen dat schade voorkomt of beperkt, eventuele onmiddellijke staking van gebruik en verhandeling daaronder uitdrukkelijk begrepen.Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 Buiten het bepaalde in artikel 9 sluit Bureaustoel.nl alle aansprakelijkheid voor enige schade uit, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Bureaustoel.nl.

10.2 Bureaustoel.nl is nimmer aansprakelijk voor persoons- en zaakschade, immateriële schade, gevolgschade (gederfde inkomsten, stagnatieschade e.d.) en andere indirecte schade, ontstaan door welke oorzaak ook.

10.3 Alle op de website(s) van Bureaustoel.nl gegeven adviezen of gedane mededelingen en opgaven over onder meer de eigenschappen van door Bureaustoel.nl te leveren Producten of Diensten zijn geheel vrijblijvend en worden zonder enige garantie gegeven. Voor enige directe of indirecte schade voortvloeiende uit informatieverstrekking en/of advisering is Bureaustoel.nl niet aansprakelijk.

10.4 In alle gevallen waarin Bureaustoel.nl gehouden is tot betaling van enige schadevergoeding, zal deze nooit hoger zijn dan de factuurwaarde (exclusief btw) van de geleverde Producten of Diensten in verband waarmee schade is veroorzaakt. Indien de schade gedekt is door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Bureaustoel.nl, zal de schadevergoeding bovendien nooit hoger zijn dan het bedrag dat in het betreffende geval daadwerkelijk door de verzekeraar wordt uitgekeerd.

10.5 Iedere vordering op Bureaustoel.nl, tenzij deze door Bureaustoel.nl is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

11.1 Bureaustoel.nl behoudt zich de eigendom van de geleverde en de te leveren Producten voor, totdat al haar vorderingen ter zake van geleverde en te leveren Producten en Diensten geheel door de Klant zijn voldaan, waaronder begrepen de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van een of meer overeenkomsten.

11.2 Indien de Klant in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, is Bureaustoel.nl gerechtigd de haar toebehorende Producten op kosten van de Klant te (laten) terughalen van de plaats waar zij zich bevinden.

11.3 Het is Klant nimmer toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten op enige wijze te bezwaren of aan derden in gebruik te geven.

11.4 Indien derden aankondigen een beslag te leggen of een beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten zal Klant Bureaustoel.nl hier onverwijld van op de hoogte brengen. Daarnaast is Klant verplicht de beslag leggende derde te informeren over het eigendomsvoorbehoud van Bureaustoel.nl.

11.5 Klant is verplicht de Producten vallend onder het eigendomsvoorbehoud duidelijk herkenbaar te verplaatsen en op te slaan.

11.6 Klant is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten te verzekeren tegen beschadiging, vernietiging of diefstal. Op verzoek van Bureaustoel.nl dient Klant de desbetreffende verzekeringspolis te overleggen.

11.7 Indien Bureaustoel.nl zich beroept op haar eigendomsrecht is Klant verplicht Bureaustoel.nl, of door Bureaustoel.nl aangewezen derden, toegang te geven tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten.

11.8 Indien Klant in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel beslag op vermogensbestanddelen van Klant wordt gelegd is Klant verplicht Bureaustoel.nl onmiddellijk daarvan op de hoogte te stellen.Artikel 12 Betaling

12.1 Betaling van de Producten dient plaats te vinden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op de bankrekening van Bureaustoel.nl.

12.2 Indien geen tijdige betaling wordt ontvangen, is de Klant, direct na afloop van de betalingstermijn, zonder verdere ingebrekestelling over het factuurbedrag een rentevergoeding verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente, gerekend vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling.

12.3 Alle aan de invordering verbonden kosten zijn voor rekening van de Klant. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het te innen bedrag met een minimum van EUR 40,-.

12.4 De Klant doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen.

12.5 Door de Klant gedane betalingen komen eerst in mindering op de verschuldigde kosten, vervolgens in mindering op de verschuldigde rente en daarna in mindering op de vorderingen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Klant dat de betaling betrekking heeft op een andere vordering.

12.6 De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Klant in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel beslag op vermogensbestanddelen van Klant wordt gelegd, Klant overlijdt en/of indien Klant in liquidatie treedt of wordt ontbonden.Artikel 13 Privacy en veiligheid

13.1 Bureaustoel.nl respecteert de privacy van de Klant. Bureaustoel.nl zal de persoonsgegevens van de Klant verwerken in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en de op de website van Bureaustoel.nl gepubliceerde privacyverklaring.Artikel 14 Slotbepalingen

14.1 De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze Voorwaarden of van overeenkomsten waarop deze Voorwaarden toepasselijk zijn, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Bureaustoel.nl en de Klant zijn gehouden bepalingen die nietig zijn of vernietigd zijn te vervangen door wel geldige bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de nietige of vernietigde bepaling.

14.2 De plaats van uitvoering van de overeenkomst wordt geacht te zijn de plaats waar Bureaustoel.nl is gevestigd.

14.3 Op alle overeenkomsten die door Bureaustoel.nl worden gesloten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.4 Alle geschillen tussen Bureaustoel.nl en de Klant zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Bureaustoel.nl gevestigd is.

12 december 2013.

Webproof Webdesign Wordpress